نقدها ...
 

- بچه‌ها بیایید به موسیقی فکر کنیم... (I) (نگاهی به مجموعه‌ «موسیقی ما»)
   
- بچه‌ها بیایید به موسیقی فکر کنیم... (II) (نگاهی به مجموعه‌ «موسیقی ما»)
   
- ایمان وزیری : «موسیقی مجلسی» (نگاهی به «موسیقی مجلسي»)
   
- نگاهی به اثر جدید ایمان وزیری (زخمه های قدیمی)